Warunki dofinansowania i wymagane dokumenty

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego)
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl)

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy numeru PESEL, adres, adres email, nr telefonu
 • Numer rachunku bankowego
 • Pełny numer księgi wieczystej
 • Numer ewidencyjny działki
 • Powierzchnia całkowita budynku (m2)
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności
 • Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy
 • Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE: numer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu
 • Dokumenty ( kopie) potwierdzające dochód np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wysokości osiąganego dochodu (PIT 37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk razem z UPO
 • Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej teren, dach, stopodach, podłoga na gruncie (m2) jeżeli dotyczy
 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)- jeżeli dotyczy
 • Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy