FEIO

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu jest organizacją założoną w 2011 roku. Jej głównym obszarem zainteresowania jest Rzeczpospolita Polska, ale fundacja działa również na poziomie międzynarodowym. Organizacja została założona w celu opracowania pomysłów i scenariuszy zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Fundacja realizuje te założenia poprzez szeroki zakres celów, w tym: - badania naukowe i badania i rozwój w zakresie rozwoju nauk przyrodniczych, prawnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, - Działania wspierające rozwój i współpracę społeczności wielokulturowych, - Prowadzenie edukacji na wszystkich poziomach, - promowanie idei zrównoważonego biznesu poprzez współpracę z władzami lokalnymi i organizację warsztatów związanych z tym tematem. Fundacja stara się wypełniać cele swojej działalności dwutorowo. Prowadzi działalność na szczeblu lokalnym, w ramach współpracy niefinansowej oraz niewielkich projektów lokalnych, przy współpracy z innymi lokalnymi podmiotami, zarówno pozarządowymi jak i z pozostałych sektorów. Wiodąca działalność jest skierowana na współpracę międzynarodową, która toczy się w ramach partnerstw zarówno z organizacjami z krajów EU, jak i krajów partnerstwa wschodniego, a także sektorem pozarządowym spoza Europy. 

W 2015 roku fundacja rozpoczęła realizacją projektów w ramach programu Erasmus+. W ciągu ostatnich pięciu lat, była partnerem w ponad 30 projektach, a z czasem zaczęła również realizować swoje, coraz bardziej ambitne działania.

Dzięki zaangażowaniu w rozwój i wspieranie edukacji pozaformalnej na wszystkich poziomach, udało się nam zyskać ogromne doświadczenie, szczególnie na szczeblu lokalnym oraz międzynarodowym.

Fundacja wyspecjalizowała się i obecnie dąży do rozwoju w kilku różnych kierunkach:

- Przedsiębiorczość (problemy bezrobocia i zatrudnialności wśród młodych ludzi, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość itp.

- Nauczanie poprzez doświadczanie (Experiential Learning) - jako jedna z czołowych metodyk stosowanych w edukacji pozaformalnej.

- Współpraca międzysektorowa - fundacja rozwija kontakty i współpracę z różnymi instytucjami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Wiąże się to ze strategią rozwoju organizacji. FEIO stara się być organizacją, która wykorzystuje swoje możliwości we współpracy międzynarodowej do włączania instytucji działających na poziomie lokalnym w działania o szerszym charakterze. Staramy się włączać do projektów międzynarodowych podmioty, które doskonale radzą sobie na poziomie lokalnym i bezpośrednio pracują z grupami docelowymi, a my wspieramy je we współpracy międzynarodowej.

 FEIO jest organizacją założycielską i członkowską International Experiential Learning Network.

 

 

Główne aktywności oraz projekty

 

Fundacja realizowała w ostatnich latach wiele projektów międzynarodowych. Były one zazwyczaj dofinansowane w ramach programu Erasmus+. Część działań finansowana była z innych źródeł, np. Funduszu Wyszehradzkiego lub środków pozyskanych lokalnie.

 

BRIDGE - Bridge between Europe and Asia called Synergy – Projekt zrealizowany w ramach grantu na budowanie potencjału młodzieży na świecie, bezpośrednio przez EACEA w Brukseli. Konsorcjum zawierało 8 krajów: Polskę, Litwę, Słowenię, Turcję, Kazachstan, Kirgistan, Chiny i Indonezję. Celem projektu było nawiązanie i wsparcie współpracy pomiędzy młodymi przedsiębiorcami z Europy i Azji poprzez budowanie potencjału organizacji młodzieżowych. Cały projekt trwał lata, składał się z 9 części (w tym 6 spotkań międzynarodowych: po 3 w Europie i w Azji). Projekt został już zakończony, a rezultaty - szczególnie te, które dotyczyły wzrostu potencjału organizacji partnerskich, przeszły nasze oczekiwania.

 

CROSS - Cooperation instead of rivalry – power of cross-sectoral cooperation – Było to seminarium (mobilność pracowników młodzieżowych) w ramach którego uczestnicy z kilku europejskich krajów mogli podzielić się doświadczeniami we współpracy z różnymi innymi instytucjami. Całość została zaimplementowana we współpracy z miastem Rybnik, co dało początek wielu innym inicjatywom w tej miejscowości.

 

Youth Councils: Advisors or Activists - Dwa projekty w których (w różnym formacie i z różnymi partnerami) wspieramy Młodzieżowe Rady Miast. W obu projektach współpracujemy z krajami byłego bloku wschodniego. Projekt z Akcji 3 był głównie skierowany na rozwój polskich rad z Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Mikołowa, natomiast projekt w ramach budowania potencjału na świecie, koordynowany przez ukraińską organizację "Forteca" skoncentrowany jest na wspieranie organizacji i rad z krajów EaP.

 

Games as Tool for Social Change - Partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieżowym, w ramach którego wymieniamy doświadczenia w temacie wykorzystania różnego rodzaju gier w pracy z młodzieżą. Istotnym elementem projektu jest szkolenie trenerów w temacie gamifikacji oraz wykorzystania nauczania poprzez doświadczanie (experiential learning).

 

Yes We Can! - Najnowsza duża inicjatywa FEIO - nasz pierwszy projekt Erasmus+, który wspiera naszą pracę z osobami dorosłymi. Będzie to projekt głównie naukowo - badawczy na temat innowacyjnych metodyk nauczania kompetencji cyfrowych dla dorosłych, opierający się o wykorzystanie komputera oraz telefonu komórkowego.