O programie

Cel programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet programu wynosi 103 mld zł:
- w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
- w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl)

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl)

Wysokość dofinansowania

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Więcej o programie można znaleźć na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl)