Wymagane dokumenty

Kwestionariusz danych potrzebnych do wypełnienia wniosku.

Istnieje możliwość dostarczenia kwestionariusza do punktu. Następnie nasz pracownik wypełni wniosek i poinformuje telefonicznie o terminie odbioru wniosku.


UWAGA! Kwestionariusz nie jest wnioskiem o dofinansowanie!

KWESTIONARIUSZ DANYCH DO WNIOSKU (pdf)

 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 • Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)
 • Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
 • Pełny numer księgi wieczystej (GL1Y/_______/_)
 • Numer ewidencyjny działki
 • Powierzchnia całkowita budynku (m2)
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy
 • Wysokość osiągniętego dochodu:
  - Ostatnie złożone zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
  - Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
  - Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).
 • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje MOPS w Rybniku (ul. Raciborska 20). Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.
 • Powierzchnia docieplana osobno dla każdego rodzaju przegrody np. ściany wewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej teren, dach, stopodach, podłoga na gruncie (m2) jeżeli dotyczy
 • Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2)- jeżeli dotyczy
 • Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy

Wykaz załączników do wniosku o płatność:

 • Złomowanie starego pieca
 • Etykieta energetyczna
 • Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe
 • Karta produktu (dotyczy źródeł ciepła, ocieplenia, stolarki drzwiowej i okiennej)
 • Zdjęcie tabliczki znamionowej nowego źródła ciepła
 • Zdjęcie zamontowanych drzwi
 • Protokół odbioru z wykonawcą
 • Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)
 • Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)
 • Faktury z potwierdzeniami zapłaty (ewentualnie specyfikacja do faktury)
 • Potwierdzenie przyłączenia do sieci dystrybucji (w przypadku instalacji fotowoltaicznej)
 • W związku z trwającym stanem epidemii osoby, które przeprowadzały pracę we własnym zakresie powinny zapoznać się z komunikatem WFOŚ

Wszystkie dokumenty załączamy w kserokopiach opatrzonych opisem "Za zgodność z oryginałem" i podpisanych